Althaea Officinalis Root

Chức năng:

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: skin conditioning
Description: althaea officinalis root is a plant material derived from the dried roots of the marsh mallow, althaea officinalis l., malvaceae
CAS #: 73049-65-7 | EC #: 277-254-6<

Thông tin nhanh về Althaea Officinalis Root

Althaea Officinalis Root là nguyên liệu thực vật từ rễ của Althaea officinalis (một loài thực vật có hoa thuộc chi Althaea trong họ Cẩm quỳ).